Aydınlatma Metni

Divan Finansal Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi  (Divan Ofis) tarafından kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Divan Ofis ile ilişkili, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

 

Divan Ofis “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, paylaşılan kişileri, alınma şekilleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

1- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Divan Ofis, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Divan Ofis hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun:

Unvanı    :    Divan Finansal Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi 

Adresi     :    Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri D Blok No:2/34 Çankaya/ANKARA

Telefonu  :    0312 213 48 26

e-posta adresi    :    [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)    :    [email protected]

 

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

Doğru ve güncel olarak,

Belirli açık ve meşru amaçlar ile,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç dâhilinde gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

hususları göz önünde bulundurularak işlenmektedir.

Divan Ofis tarafından müşteriler, çalışanlar, potansiyel müşteriler, çalışan adayları ile ziyaretçiler vb. taraflardan; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük ve  hukuki işlem verisi,  müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, pazarlama bilgisi, mesleki deneyim ve eğitim verisi, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile görsel ve işitsel  veri  gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Divan Ofis, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Bu amaçlar;

Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,

İlgili kişilerin,  Divan Ofis’ten satın almak istedikleri hizmetlere (Hazır Ofis, Sanal Ofis, Co-Working, Sabit Masa ve Toplantı ve Seminer Salonları) ait sipariş talebi verilmesi, hizmetlerin satışının yapılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan hizmetin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

İnsan kaynakları sürecinin planlanması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

Şirket içi güvenliğin sağlanması, hizmet verimliliğinin arttırılması,

İş ilişkisinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

İnternet sitemizdeki hizmetlerin kullanılması,

Ofis giriş çıkışlarında, geçiş işlemlerinin sağlanabilmesi amacıyla kartlı geçişlerde giriş çıkış verilerinin alınması,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Satın alma taleplerinin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,

Finans, muhasebe faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Hukuk faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi’ dır.

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Divan Ofis, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

Divan Ofis, vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, Gelir İdaresi Başkanlığı, İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Divan Ofis’in işbirliği yaptığı program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, Yasal zorunluluk olmasa dahi 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 5 inci maddesi kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için, üçüncü kişi ve kurumlara ilgili kişinin adı geçen kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla kişisel verileri aktarabilecektir.

Sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

4- VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 Kişisel verileriniz, Divan Ofis tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, kamera kaydı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve akdi yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.

5- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

6- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Divan Ofis’e başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile Divan Ofis’e iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

Yazılı olarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,

Kişisel verisi işlenen kişi tarafından Divan Ofis’e daha önce bildirilen ve Divan Ofis’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

Başvurularda;

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. İlgili kişilerin yapacağı başvurular için, iş bu bilgilendirme metninin “1-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER” başlıklı bölümünde belirtilen iletişim kanalları kullanılabilir.

Divan Ofis, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

7- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu Aydınlatma metni,  6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Divan Ofis’in, kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. 

 

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. İlgili yasal mevzuat ve/veya Divan Ofis’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.


SANAL
OFİS


TOPLANTI VE SEMİNER ODALARI

 

ORTAK ÇALIŞMA ALANI


HAZIR OFİS